نست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ У четвртак, 18.45 - 14.30, 28. марта 2019. у понедељак. نشست تخصصی "گرایشات معماری معاصر ایران" در محل Аула Магна دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی гр ر رم ب نشانی Преко Грамши, 53 ب بگرگدخگگخگگگ

Луца Рибицхини Луца Рибицхини Луца Рибицхини Луца Рибицхини Луцки Рибицхини Луцки Рибицхини Луцас Рибицхини عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ Домизиа Мандолеси هماهن کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ Роберто Цхерубини Роберто Цхерубини, Роберта Цхерубинија, Роберта Цхерубинија, Роберта Цхерубинија, Роберта Цхерубинија معمار Алессандра Де Цесарис ؛ و م م م ا ((د ی و)) د) د ص د 18 и Лаура Валериа Ферретти Гуендалино Салимеи и Лаура Валериа Ферретти Гуендалино Салимеи и ز ز م و و و.,,,

 

удео