دوره اموزش زبان فارسی

از چهارمین دوره مجازی اموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

روز شنبه 7 فروردین ماه 1400 ، رهارمین دوره مجازی اموزش بان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران ار ایتلیا اغدااا ی ک ج - Ако желите да се региструјете, кликните на дугме да бисте видели шта желите да урадите. 1 2. и 1. јануар Од 2. до 1. месеца Више информација о овом догађају (више од 2 секунди) није дозвољено. Ако желите да се пријавите на овај сајт, морате да попуните 90 секунди, а затим да се пријавите на овај сајт. نوشتن ؛ سخن گفتن ؛ И… више од امده ؛ و برای حايزین نمره قبولی ، ،واهینامه

удео