تاه های نشر

تاریخ سخنوری در ایتالیا

Ако желите да преузмете или уклоните видео записе, кликните на линк مولف در این کتاب, در ادامە مباحث مطرح شده در مجموعە دو جلدی میراث روم به روند دگردیسی اندیشه, زبان و ادب ایتالیا از دوران پسانوزایی تا اغاز سدە بیستم پرداخته است. المايا الالا الااا دامنە این پژوهش, که در برخی فصلهای ان از سنجش ادب ایتالیک با ادب پارسی نیز سخن رفته است, دربردارندە بازە گستردهای از گونههای ادبی از حماسه گرفته تا نوشتارهای فلسفی, حقوقی و تاریخی است. نگارنده در برخی بخشهای کتاب به یاری برگردان شعری کوشیده است تا سترگی سخنوری رومی را در کالبد بیان استوار نظم پارسی بازنمایاند و در بخشهای دیگر به برگردان توضیحی و نثرگونه که بیشتر کاربرد اموزشی دارد بسنده کرده است. Да ли желите да преузмете или уклоните видео записе и видео записеТ.

удео