نمایندگان ایران در جشنواره Швајцарска "مذهب امروز" ایتالیا

ضض ر ه ه ف ل ا ا ا ا ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““

فیلم های کوتاه "باران اهسته می بارد" ساخته سعید نجاتی ؛ "فروزان" ساخته میرعباس خسروی نژاد ؛ „Покрени налог“ Преведи на „ه "پیدایش" ساخته ابتین مظفری ؛ "شش بار انسان" ساخته پوریا دایلر ؛ "بازگشت" ساخته شهریار پورسیدیان ؛ و "زنبوردار" ساخته محمد طالبی, نمایندگان سینمای ایران در بخش رقابتی بیست و یکمین جشنواره ی نماییندگان سینمای ایران در بخش رقابتی بیست و یکمین جشنواره سینمالبل سنمیی بنواره سینمیی البو سنمیی بشنواره سین ب و
“نواره “مذهب امروز” بر اثار سینمایی کوتاه и بلند داستانی и مستند анд پویه نمایی معناگرا تمرکز درد ؛ Између 19. и 12. маја 1397. године, у периоду од XNUMX. До XNUMX.
برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به پایگاه اطلاع رسانی این جشنواره به نشانی ذیل مراجعه فرمایید:
http://www.religionfilm.com/it

удео