دوره اموزش زبان فارسی

از چهارمین دوره مجازی اموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

روز شنبه 7 فروردین ماه 1400 ، چهارمین دوره مجازی اموزش بان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران ار ایتلیا اغدااا ی ک و و و و و و و زش زش زش زش زش زش زش Наставите са читањем

Наставити читање ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

هل و ششمین دوره اموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره اموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م. (17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر Наставите са читањем

Наставити читање ...