دوره اموزش زبان فارسی

از چهارمین دوره مجازی اموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

روز شنبه 7 فروردین ماه 1400 ، چهارمین دوره مجازی اموزش بان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران ار ایتلیا اغدااا ی ک و و و و و و و زش زش زش زش زش زش زش Наставите са читањем

Наставити читање ...