رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی نانشگاه

معرفی دوره "

با دعوت رسمی رییس دانشگاه "ساپینزا" (Висдом) شهر رم ، محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران دان ایتالی ، رردوو و Наставите са читањем

Наставити читање ...