تاه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "بامداد اسلام" ؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را, در قالب طرح حمایت از ترجمه اثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپپ) у И منتشر نمود. این Наставите са читањем

Наставити читање ...