تاه های نشر

اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, برگردان ایتالیایی کتاب "کارنامه اسلام" ؛ ثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت از ترجمه اثار فارسی به سایر .بان ها (تاس.) به .نار. این کتاب توسط خانم Наставите са читањем

Наставити читање ...