تاه های نشر

Прикључи се на свој рачун и напиши свој коментар

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا کتاب “سی حکایت از گنجینه دهن پارسی” را به چاپ رساند. محتوای این کتاب ، سی حکایت گزیده از مجموعه هشت جلدی “قصه های خوب Наставите са читањем

Наставити читање ...
تاه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب کارنامه اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, برگردان ایتالیایی کتاب "کارنامه اسلام" ؛ ثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت از ترجمه اثار فارسی به سایر .بان ها (تاس.) به .نار. این کتاب توسط خانم Наставите са читањем

Наставити читање ...
تاه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "بامداد اسلام" ؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را, در قالب طرح حمایت از ترجمه اثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپپ) у И منتشر نمود. این Наставите са читањем

Наставити читање ...