برگزاری وبینار

تشیع معاصر در اروپا и شرق میانه

Не можете да промените "Необично" и "Непознато" у "Немачки", "Немачки", а затим انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ؛ 20 (Царло Г. Церети) ؛ و (Леонардо Цапеззоне) ؛ به همراه شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ (Францесцо Ангхелоне) از موسسه مطالعات سیاسی (Св. Пио В) ؛ و م ه ه ض و که پس از معرفی توسط (Царло Г. Церети) ؛ و (Андреа Цартени) из "Швајцарска" је променио / ла و (Францесцо Ангхелоне) у زوزوس ططط (Ст.ی (Ст. Ст. Ст. (Св. در بخش نخست با جلسه گردانی شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ، عباس احمدوند از دانشگاه شهید بهشت (Оливер Сцхарбродт) ز دانشگاه "بیرمنگام" (Ингвилд Фласкеруд) ز دانشگاه "اوسلو" ؛ و (Емануелле Дегли Еспости) از دانشگاه "کمبریج" مقالات خود در ترسیم چشم انداز اجمالی تحولات تشیع دان ترانه و شرقین ان ارور رو مد ارو مد رورارو مد ارورار رور ارو مد ارود ارو مد ارود ش و در بخش دد که با جلسه گردانی مینو شاه ولد از دانشگاه تورین ایتالیا به بررسی های موردی اختص داشت ؛ (Ави Астор) از دانشگاه بارسلونا ؛ و (Фоуад Гехад Мареи), изговорио је „Бамбију“, на енглеском језику, у македонском језику, на علویون у برالس والا و شیعیان لبنان را ارایه ؛ و در بخش سوم در ادامه ارایه بررسی های موردی با جلسه گردانی (Диего Паглиаруло) از موسسه مطالعات سیاسی (С. Пио В), مینو شاه ولد از دانشگاه تورین در خصوص ایجاد فضاهای مذهبی شیعی در ایتالیا سخن گقت; و (Мариос Цхатзипрокопиоу) ز دانشگاه (Тесалија) مقاله ای در خصوص عاشورا ارایه نمود ؛ (Гхиатх Раммо) је објавио да је "Швајцарска" променио име и презиме и објавио га و در نهایت ، مینا موذنی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، گزارشی در خصوص منابع مطالعات شیعه شناسی ار غرب اد

удео